nursing case study examples pneumonia thesis statement platos apology